Organizace a termíny maturitní zkoušky
Střední školu tradičních řemesel HERMÉS MB

 

Termíny maturitních zkoušek - JARO 2023 ... ZDE

1. Základní organizace maturitní zkoušky

Organizace maturitní zkoušky je legislativně zakotvena v zákoně č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) a ve vyhlášce č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou).

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné a profilové. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě její části.

 

Maturitní zkouška Povinné zkoušky
Společná část - český jazyk a literatura DT
- cizí jazyk DT
- matematika DT
Profilová část - český jazyk a literatura PP+ÚZ
 - cizí jazyk, pokud si tento jazyk zvolí ve společné části PP+ÚZ
- 2 nebo 3 další profilové zkoušky, jejich počet stanoven RVP PP+PR+ÚZ

 

Zkoušky ze všech předmětů společné části mají pouze formu didaktického testu (DT).
Zkoušky ze všech předmětů profilové části mají formu ústní zkoušky, v případě zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích jazyků mají formu písemné práce (PP) a ústní zkoušky (ÚZ).

 

2. Společná část ("státní" část maturitní zkoušky)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek. Všechny zkoušky společné části zadává MŠMT ve stejném termínu a za stejných podmínek.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky proběhnou v jarním zkušebním období od 2. 5. - 4. 5. 2023

3. Profilová část (školní" část maturitní zkoušky)

Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří až čtyř povinných zkoušek.

Zkouška z českého jazyka a literatury se koná formou písemné práce a ústní zkoušky.
Pro písemnou práci z českého jazyka a literatury ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
V ústní zkoušce jsou využity vědomosti získané přečtením literárního díla ze školního seznamu literárních děl. Nejnižší počet literárních děl v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března 2023.

Zkouška z cizího jazyka se koná formou písemné práce a ústní zkoušky.
Pro písemnou práci z cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání.
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém rozsahu min. 200 slov. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
Ústní zkouška z cizího jazyka trvá nejdéle 15 minut, koná se před zkušební komisí, předchází ji 15 až 20 minutová příprava. Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy stanoví 20 až 30 témat. V jednom dni nelze losovat stejné téma dvakrát.

Povinné předměty profilové části

Studijní obor Podnikání 64-41-L/51
 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk (pokud si ho žák vybral jako maturitní předmět)
 • marketing
 • právo
 • účetnictví
 • ekonomika
 • Profilová část MZ se skládá z písemné , praktické a ústní maturitní zkoušky.

 

Studijní obor Gastronomie 65-41-L/01
 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk (pokud si ho žák vybral jako maturitní předmět)
 • technologie
 • potraviny a výživa
 • stolničení
 • Profilová část MZ se skládá z písemné , praktické a ústní maturitní zkoušky.

 

Písemná zkouška – český jazyk a literatura (třídy 2POA, 2APO, 2G)
Písemná zkouška – cizí jazyky (třídy 2POA, 2APO, 2G – pokud si žák vybral tento předmět jako maturitní předmět)

Písemná zkouška – marketing a právo (třídy 2POA, 2APO)
Ředitel školy stanoví témata, pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma zvolí bezprostředně před zahájením zkoušky. Délku konání písemné zkoušky stanoví ředitel školy, nejdéle písemná zkouška trvá 300 minut.

Praktická zkouška – účetnictví a ekonomika (třídy 2POA, 2APO)
Praktická zkouška – technologie a stolničení (třída 2G)
Ředitel školy stanoví témata, pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma zvolí bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání praktické zkoušky stanoví ředitel školy. V jednom dni trvá praktická zkouška nejdéle 420 minut.

Ústní zkouška z bloku odborných předmětů – účetnictví, ekonomika (třídy 2POA, 2APO)
Ústní zkouška z bloku odborných předmětů – technologie, stolničení, potraviny a výživa (třída 2G)
Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 až 30 témat. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením obsahuje uvedené kategorie a skupiny. Doporučení je platné nejdéle 2 roky od data vydání. Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku za podmínek odpovídající jeho znevýhodnění. Uzpůsobení zadání písemných prací a pracovních listů pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky zajistí škola. Uzpůsobení podmínek pro konání společné části maturitní zkoušky se přiměřeně uplatní i pro uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Doporučení žák odevzdá řediteli školy s přihláškou k MZ. Doporučení obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny žáků podle druhu znevýhodnění, návrh úprav podmínek a způsobu konání maturitní zkoušky, dále výčet kompenzačních pomůcek a doporučení rozsahu a formy případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení.