Termíny konání jarních závěrečných zkouššek
Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB

 

Závěrečná zkouška se skládá :

písemná zkouška 1. 6. 2021 úterý : začátek zkoušky 7:45 hodin
praktická zkouška 2. - 4. 6. 2021 středa, čtvrtek, pátek : začátek zkoušky 7:45 hodin
ústní zkouška 10. 6. 2021 čtvrtek : začátek zkoušky 7:45 hodin

 

 • Žáci vykonají závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykonají všechny zkoušky, které jsou její součástí.
 • Žáci třetích ročníků učebních oborů jsou připuštěni k závěrečné zkoušce, když úspěšně ukončí své vzdělávání ve 3. ročníku.
 • Žáci učebních oborů mají právo na dva opravné termíny závěrečné zkoušky. Znovu skládají pouze tu zkoušku, u níž neuspěli. Žáci mohou závěrečnou zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestali být žáky školy.

 

Organizační informace

 • Všechna témata pro jednotlivé zkoušky se generují z banky úloh jednotných zadání.
 • Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut. Zkouška se koná písemnou formou.
 • Praktická zkouška se bude konat dle rozpisu, který bude zveřejněn na hlavní nástěnce v budově školy – 2. patro. Ředitel školy vybírá z jednotného zadání ZZ nejméně jedno téma.
 • Pro jednotlivé ústní zkoušky vybere ředitel školy nejméně 25 témat, z nichž si žák 1 téma vylosuje. Příprava ke každé zkoušce trvá 15 minut. Jednotlivé ústní zkoušky trvají nejdéle 15 minut.
 • Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
 • Před zahájením ústní zkoušky, případně praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů stanovených ředitelem školy.

 

Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky

Klasifikace jednotlivých zkoušek se provádí podle následující stupnice prospěchu :

1 - výborný
2 - cvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Celkové hodnocení závěrečné zkoušky (započítává se do něj klasifikace z jednotlivých zkoušek) provádí zkušební komise podle stupnice :
 • prospěl s vyznamenáním - prům. prospěch žáka u závěrečné zkoušky nesmí být horší než 1,5
 • prospěl – žák nemá u závěrečné zkoušky z jednotlivých zkoušek stupeň prospěchu horší než dostatečný
 • neprospěl – žák má u závěrečné zkoušky z některé zkoušky stupeň prospěchu nedostatečný
Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení z jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.

 

Opravné zkoušky

 • Jestliže má žák z některé části (nebo částí) závěrečné zkoušky (z písemné nebo praktické nebo ústní) nedostatečnou, koná opravnou zkoušku. Opravnou zkoušku koná nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Na opravnou zkoušku je třeba se přihlásit nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky - formulář u třídního učitele nebo ředitele školy.
 • Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, a to v září, v prosinci a v červnu. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy a na hlavní nástěnce ve druhém patře budovy školy.
 • Termíny náhradních zkoušek stanovuje zkušební komise a jsou zveřejněny na webových stránkách školy a na hlavní nástěnce ve druhém patře budovy školy. Na náhradní zkoušku je třeba se přihlásit 1 měsíc před konáním zkoušky – formulář u třídního učitele nebo ředitele školy.
 • Nedostaví-li se žák k závěrečné zkoušce pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky omluvit předsedovi zkušební komise prostřednictvím ředitele školy. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Jestliže se žák nedostavil ke zkoušce bez omluvy, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.
 • Používá-li žák při zkoušce nedovolené pomůcky nebo jinak vážně narušuje její průběh, může jej předseda zkušební komise ze zkoušky vyloučit. Pak se posuzuje, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.

 

Výuční listy budou žákům slavnostně předány. Místo předání, den a hodina bude na webových stránkách školy.